VEDTEKTENE

Sist revidert ved årsmøtet 2.april 2015.

§1 Foreningens navn er Trysilfjell Hytteeierforening.

§2. Foreningen er en ideell sammenslutning og har til formål å fremme felles interesser for medlemmene i deres egenskap av hytteeiere i Trysilfjell-området.

§3. Den som eier hytte i Trysilfjell-området kan bli medlem i foreningen. Medlemskap er frivillig. Ved årsmøte har hver hytte rett til en stemme.

§4. Foreningens høyeste bestemmende organ er årsmøte. Ordinært årsmøte skal holdes innen fire måneder etter utgangen av hvert kalenderår og helst under påskehelgen. Ekstra møte skal holdes dersom styret eller minst 30% av medlemmene krever det. Innkalling til møtet publiseres på foreningens hjemmeside, hyttaitrysil.no, senest 1 måned før møtet skal holdes. Spørsmål under møtet avgjøres gjennom enkelt flertall. Ved likt stemmetall avgjør formannens stemme. Stemmingen skjer åpent om ikke annet blir bestemt. Et medlem får ikke representere flere enn fem fraværende medlemmer ved fullmakt. Ved årsmøte skal følgende saker behandles:

 • Årsberetning fra forrige år.
 • Revisjonsberetning fra forrige år.
 • Fastsettelse av årsavgift. Inntekter og utgifter for kommende år.
 • Valg av styre og revisorer.
 • Valg av valgkomite.
 • Andre spørsmål som er nevnt av styret eller som er innsendt til styret 7 dager før møtet.
   

§5. Foreningens regnskapsår omfatter tiden 1. januar – 31. desember. Granskning av foreningens regnskaper utføres årlig av to av medlemmenes valgte revisorer. For hver revisor skal det finnes en varamann. Revisorer og varamenn velges for tiden fra ordinært møte t.o.m. neste ordinære møte.

§6. Foreningens virksomhet ledes av et styre på fire til seks representanter. For representanter i styret skal det finnes to varamenn, som ved forfall for den ordinære representant kommer inn i den ordning som de er valgt. Styrerepresentanter velges for tiden fra ordinært møte t.o.m. neste ordinære møte. Formannen velges av møtet, de øvrige innen styret likeså. Styret er beslutningsdyktig når tre representanter møter opp. Innen styret har hver representant en stemme. Spørsmål innen styret avgjøres gjennom enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.

Styret skal:

 • Lede foreningens virksomhet i samsvar med disse vedtekter og forvalte inntekts- og utgiftsposter slik de er godkjent av årsmøtet.
 • Representere foreningen i forskjellige sammenheng.
 • Arbeide for fritidsaktiviteter.
 • Informere medlemmene om alminnelige ordensspørsmål, virksomhet som drives i foreningens regi, lokale nyheter om fritidsvirksomhet og øvrige spørsmål som berører medlemmene i deres egenskap av hytteeiere
 • Årlig før den 1. februar overlevere styreprotokoll og renskaper for virksomhetsåret til revisorene.
   

§7. Foreningens firma tegnes av to styrerepresentanter i fellesskap.

§8. For endring av disse vedtekter kreves det vedtak på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 9. For oppløsning av foreningen kreves det vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter hvorav et ordinært.

 

 


THF - Personvernerklæring